Strandsitzer ©Tim Svenson

Strandsitzer

Hans-Leip-Ufer / Othmarschen / Hamburg